Shibuya

Shibuya, Tokyo's Youth Center

Address Shibuya Station, Shibuya, Tokyo See map
Website http://play-shibuya.com/en/
Add to wishlist